Algemene verkoopvoorwaarden

ECOCUP BELGIQUE, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 20.000 euro met maatschappelijke zetel te 9a Rue de Wallonie, 4460 Grâce-Hollogne, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0552 729 358

« ECOCUP »

Versie van 10/05/2021

ARTIKEL 1 – DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

De website ” www.reuz.com “, met inbegrip van elke variatie van deze domeinnaam (de ” Site “), evenals de inhoud ervan zijn eigendom van ECOCUP.

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) is het definiëren van de voorwaarden waaronder ECOCUP aan klanten die daarom vragen, op welke wijze dan ook, (de “Klant(en)”) de producten (de “Producten”) en diensten (de “Diensten”) levert die het verhandelt.

Zij zijn van toepassing op elke raadpleging en/of elk gebruik van de Site door de Klant, alsook op elke bestelling van Producten en hebben voorrang op de clausules die kunnen voorkomen op de documenten van de Klant, en in het bijzonder op zijn algemene aankoopvoorwaarden.

Bijgevolg impliceert elke raadpleging van de Site, elk gebruik van de Site en elke bestelling van Producten de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Klant.

ECOCUP behoudt zich echter het recht voor om van bepaalde clausules van deze Algemene Voorwaarden af te wijken, afhankelijk van de met de Klant gevoerde onderhandelingen, door bijzondere voorwaarden vast te stellen, in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementering.

Het feit dat ECOCUP op geen enkel moment een beroep doet op één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand, zelfs niet stilzwijgend, die de laatste tijd zou worden gedaan.

ECOCUP behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging is de Klant onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling.

ARTIKEL 2 – BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN

2.1 De Diensten

De door ECOCUP geleverde Diensten worden gedetailleerd en restrictief gedefinieerd in de offerte die aan de Klant wordt meegedeeld en/of in bijzondere voorwaarden die tussen ECOCUP en de Klant worden overeengekomen.

 

2.2. De Producten

De door ECOCUP aangeboden Producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving.

De Producten zijn gemaakt van een materiaal dat uitsluitend bestaat uit stoffen die zijn toegestaan door de geldende regelgeving met betrekking tot materialen die in contact komen met levensmiddelen.

Voor elke bestelling of elk gebruik is het de verantwoordelijkheid van de Klant om te verwijzen naar de informatie met betrekking tot de Producten, die op de Site kan verschijnen, om de kenmerken te kennen die het beoogde gebruik van het Producten met zich meebrengt.

De beschrijvingen, informatie, foto’s en illustraties met betrekking tot de Producten die door ECOCUP op welke wijze dan ook worden doorgegeven en/of op de website van ECOCUP worden vermeld, zijn niet uitputtend en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

ECOCUP behoudt zich het recht voor de lijst en de kenmerken van de Producten die op haar website en in elk ander door ECOCUP verstrekt document worden gepresenteerd, te allen tijde te wijzigen.

Het Productaanbod ligt binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

2.3. Gepersonaliseerde Producten

ECOCUP biedt een personalisatie van haar Producten aan door de Klant de mogelijkheid te bieden een visual aan te brengen bestaande uit een kleur, een patroon, een tekening, een tekst, een foto of een andere visualisatie naar keuze van de Klant (de “Visual(s)”).

De voorbereiding van het (de) Visual(s) wordt gefactureerd op basis van de prijslijst die van kracht is op de dag van de bestelling.

Voor de definitieve bedrukking van de bestelde gepersonaliseerde Producten zal een goedkeuringsproef aan de Klant worden voorgelegd ter aanvaarding. De goedkeuringsproef geeft de Klant de mogelijkheid om het (de) Visual(s) te controleren voor de uiteindelijke druk. De aanvaarding van deze goedkeuringsproef ontslaat ECOCUP van elke verantwoordelijkheid voor een eventuele fout in het door de Klant gevraagde Visual.

De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van indicatie vastgesteld nadat ECOCUP de door de Klant aanvaarde goedkeuringsproef heeft ontvangen.

Sommige drukkleuren en/of Visuals worden door ECOCUP niet aanbevolen. Indien de Klant deze kleuren en/of Visual wenst te verkrijgen zonder rekening te houden met de aanbevelingen van ECOCUP, wijst ECOCUP elke aansprakelijkheid af indien het eindresultaat van het Producten niet overeenstemt met de verwachtingen van de Klant.

De Klant machtigt ECOCUP om de Visual van het afgewerkte Producten te gebruiken, met name om de gepersonaliseerde Producten bij het publiek te promoten, op om het even welk door ECOCUP gekozen communicatiemiddel.

ARTIKEL 3 – INHOUD VAN DE SITE

ECOCUP verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot en het gebruik van de site te beveiligen en streeft ernaar de inhoud van de site zo nauwkeurig mogelijk te maken.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat ECOCUP zich genoodzaakt kan zien de toegang tot de Site tijdelijk te onderbreken om technische redenen, met name voor technisch onderhoud. De Cliënt aanvaardt deze onderbrekingen en ziet af van elke vordering dienaangaande.

ECOCUP ondersteunt of accrediteert geen enkele website van derden, en ECOCUP kan voor geen enkele daarvan verantwoordelijk worden gehouden.

ECOCUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of immateriële schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel of commercieel verlies, verlies van klanten, exploitatieverlies, winstderving, verlies van opportuniteit, die het gevolg kan zijn van de raadpleging van de site, het gebruik van de site en de inhoud ervan.

De Klant verbindt zich ertoe de Site uitsluitend te raadplegen en te gebruiken met het oog op de voorbereiding, de evaluatie en/of de bestelling van de door ECOCUP geleverde Producten en dit op een wijze die in overeenstemming is met de openbare orde, de goede zeden en de rechten van derden.

De Klant verbindt zich ertoe geen enkele daad te stellen die de computerbeveiliging van ECOCUP of van andere Cliënten in gevaar kan brengen. De Klant verbindt er zich eveneens toe de normale werking van de Site niet te verstoren of te onderbreken.

De Cliënt is verantwoordelijk voor de invoering van toereikende procedures en viruscontroles om te voldoen aan de bijzondere vereisten die de bescherming en beveiliging van de gegevensinvoer/ -uitvoer waarborgen.

ARTIKEL 4 – BESTELLING EN BEËINDIGING VAN DE BESTELLING

4.1 Bestelling en offerte

Bestellingen moeten vergezeld gaan van specificaties die door de Klant zijn opgesteld.

Bestellingen zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ECOCUP zijn bevestigd.

ECOCUP behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, een bestelling te weigeren die als ongepast wordt beschouwd.

Bij het opstellen van een offerte door ECOCUP, en bij gebrek aan een andere latere overeenkomst, vormen deze de bijzondere voorwaarden tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. De aanbiedingen en offertes van ECOCUP zijn slechts geldig voor een periode van maximaal één (1) maand vanaf de datum van indiening.

 

4.2. Beëindiging van de bestelling

Elke wijziging en/of beëindiging van de bestelling die door de Klant wordt gevraagd, kan slechts in aanmerking worden genomen indien deze door ECOCUP schriftelijk – per post (“ECOCUP BELGIQUE, 9a Rue de Wallonie, 4460 Grâce-Hollogne”) of per e-mail (“infobe@reuz.com”) – is ontvangen vóór de verzending van de Producten en slechts van kracht zal zijn na de schriftelijke toestemming van ECOCUP.

Indien ECOCUP de wijziging en/of annulering van de bestelling aanvaardt, zullen de betaalde voorschotten definitief door ECOCUP verworven worden en behoudt ECOCUP zich tevens het recht voor de Klant te factureren voor alle Producten die vervaardigd zijn en/of in productie zijn op de datum die in de schriftelijke toestemming van ECOCUP is aangegeven.

Elk verzoek om terugzending van een door de Klant geleverd en ontvangen Producten is onderworpen aan artikel 11 “Herroepingsrecht en Retourzending” van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 5 – TIJD EN LEVERING

De levertijden worden bij elke bestelling als indicatie gegeven en vormen voor ECOCUP een middelenverbintenis. Vertragingen in de levering leiden niet tot annulering of wijziging van het contract. Zij geven geen aanleiding tot schadevergoeding of boetes.

De leveringen worden enkel uitgevoerd naargelang de beschikbaarheid en de ontvangst van de bestellingen. De Klant geeft ECOCUP de toestemming om geheel of gedeeltelijk te leveren.

De ontvangst van de Producten gebeurt door overhandiging ervan aan de Klant of zijn vertegenwoordiger door de vervoerder op het door de Klant opgegeven adres.

Zodra de Klant de Producten ontvangt en zonder vertraging, verbindt de Klant zich ertoe:

(i) na te gaan of het aantal ontvangen colli overeenstemt met het aantal op de afleveringsbon en;

(ii) met de nodige voortvarendheid de onderzoeken uit te voeren die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de algemene staat van deze pakketten te verifiëren.

Elk gedeeltelijk verlies, beschadiging of beschadiging die de inhoud van de pakketten zou beïnvloeden en die tijdens deze controles zou worden vastgesteld, zal het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk voorbehoud van de Klant in de leveringsbon en zal ook door de Klant aan ECOCUP worden meegedeeld op het volgende e-mailadres “infobe@reuz.com” binnen drie (3) dagen na ontvangst van de Producten.

Na deze termijn kan de Klant geen aanspraak meer maken op eventuele gedeeltelijke verliezen, schade of achteruitgang van de geleverde Producten.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

ECOCUP behoudt zich, tot de volledige betaling van de prijs door de Klant, een recht van eigendom van de verkochte Producten voor, waardoor hij deze Producten in bezit kan nemen.

ARTIKEL 7 – VERHUUR VAN PRODUCTEN

ECOCUP stelt een systeem voor de verhuur van de Producten voor, dat met name wordt geregeld door de bepalingen van artikel 7, dat hieronder wordt vermeld.

 

7.1. Levering van de Producten

De huur gaat in op de dag dat de Producten aan de Klant worden geleverd.

Bij aflevering van de Producten aan de Klant gaat het risico over op de Klant, die de Producten fysiek en juridisch in bewaring neemt.

De Klant is voor de gehele duur van de huur van de Producten als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan en verbindt zich ertoe de Producten te bewaren en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele schade te voorkomen. De Klant verbindt zich ertoe de Producten te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle risico’s van beschadiging, verlies, diefstal, gedeeltelijke of volledige vernietiging van de Producten, zolang deze in zijn bezit blijven, ongeacht de oorzaak van de schade.

De huur en de fysieke en juridische bewaring eindigen op de dag van de terugzending van de Producten door de Klant, in overeenstemming met punt 6.3 ” Retourzending van de Producten en facturatie “.

De Klant, of een door hem aangeduide derde, moet verplicht aanwezig zijn bij de levering van de Producten en bij de terugzending ervan.

 

7.2. Eigendom van de Producten

De Producten blijven het exclusieve eigendom van ECOCUP voor de gehele duur van de huurperiode.

Aangezien ECOCUP de enige eigenaar is, mag geen enkel opschrift, acroniem of ander teken op de Producten door de Klant worden verwijderd of gewijzigd zonder toestemming van ECOCUP.

De Klant verbindt zich ertoe het eigendomsrecht van ECOCUP op de Producten te allen tijde en met alle middelen te respecteren. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ECOCUP verbindt de Klant zich ertoe de Producten niet geheel of gedeeltelijk om te ruilen of onder te verhuren en ze ook niet te belasten met een pandrecht, voorrecht of enig ander zekerheids- of garantierecht. De Klant verbindt zich er eveneens toe om elke derde partij ervan op de hoogte te brengen dat de gehuurde Producten de exclusieve eigendom zijn van ECOCUP.

De Klant mag het voordeel van de hem opgelegde rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen.

 

7.3. Retourzending van de Producten en facturatie

De Klant verbindt zich ertoe de Producten enkel te retourneren in de door ECOCUP ter beschikking gestelde verpakking en in de staat waarin de Klant ze ontvangen heeft.

De door de Klant geretourneerde Producten zijn enkel die welke gemarkeerd zijn met ECOCUP en gehuurd zijn voor het evenement en/of de plaats die vooraf bepaald is in de offerte of in de bijzondere voorwaarden. De Klant mag in geen geval Producten van een concurrent, van een andere organisatie, van een andere manifestatie of van een ander Producten terugsturen dat in elk geval uitgesloten zal zijn van het aantal teruggezonden Producten.

In geval van niet-voorstelling van de Producten op het moment van de overeengekomen ophaling of in geval van weigering van de ophaling door de vervoerder wegens een defecte verpakking, en die een nieuwe reis door een vervoerder rechtvaardigen, zijn de kosten van de nieuwe ophaling ten laste van de Klant, waarbij de kosten voor de stillegging van de vrachtwagen op het voor de verhinderde ophaling vastgestelde tijdstip worden opgeteld.

In ieder geval zal elk Producten dat niet wordt geretourneerd, verslechterd of ongeschikt voor gebruik wordt geretourneerd, leiden tot administratieve kosten en, indien van toepassing, extra waskosten ten laste van de Klant.

Bij terugzending van de Producten zal de Klant aan ECOCUP ook een verklaring van de teruggezonden Producten bezorgen. ECOCUP zal dan zelf een verklaring opstellen en deze vergelijken met de verklaring van de Afnemer, en zal de producten in haar lokalen aan een kwalitatief onderzoek onderwerpen.

De verklaring van ECOCUP wordt aan de Klant meegedeeld en dient als basis voor de facturen van ECOCUP.

Indien de Klant de verklaring van ECOCUP niet betwist binnen een redelijke termijn, die niet meer dan achtenveertig (48) uur kan bedragen, is enkel de verklaring van ECOCUP authentiek en wordt de overeenstemmende facturatie geacht door de Klant te zijn aanvaard.

In geval van betwisting binnen de termijnen is het aan de kKant om ECOCUP alle nodige documenten te bezorgen en in het bijzonder om eventuele afwijkingen te verantwoorden.

De prijs voor de terbeschikkingstelling van de Producten en de betalingsvoorwaarden worden vermeld in de door de Klant aanvaarde offerte en/of in de tussen ECOCUP en de Klant overeengekomen bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 8 – VERTRAGING OF NIET-BETALING

Het niet volledig betalen van een vervallen factuur leidt automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot de toewijzing aan ECOCUP van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 50,00, onverminderd het recht van ECOCUP om een hogere schadevergoeding te eisen indien wordt aangetoond dat de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schadevergoeding.

Elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag zal automatisch een conventionele vertragingsrente van 1% per maand opleveren. Deze rente loopt vanaf de vervaldag tot aan de betaling.

Bovendien kan ECOCUP, in geval van niet-betaling of, in het algemeen, in geval van niet-nakoming door de Klant van één van zijn verplichtingen, 48 uur na een ingebrekestelling het contract als beëindigd beschouwen. ECOCUP kan de terugzending van de verkochte Producten vragen, zonder afbreuk te doen aan enige andere schade. Het besluit kan, naar goeddunken van ECOCUP, niet alleen de bestelling in kwestie treffen, maar ook eerdere en/of latere onbetaalde bestellingen, ongeacht of deze zijn geleverd/uitgevoerd of in uitvoering zijn en of hun betaling al dan niet verschuldigd is.

Wanneer de betaling in termijnen wordt verricht, heeft de niet-betaling van een enkele termijn tot gevolg dat de volledige schuld onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling wordt voldaan.

De Klant draagt alle kosten voor de invordering van de verschuldigde bedragen, daaronder begrepen de kosten voor de uitvoering door de gerechtsdeurwaarder. In geen geval mogen betalingen worden opgeschort of op enigerlei wijze worden verrekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECOCUP. Elke gedeeltelijke betaling wordt eerst in mindering gebracht op de bedragen waarvoor de vervaldag het vroegst valt.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID EN WETTELIJKE WAARBORGEN

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de door ECOCUP aangegane verplichtingen altijd middelenverbintenissen.

ECOCUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en bederf als gevolg van natuurlijke slijtage, door ongeschikte opslag en/of opslag die niet in overeenstemming is met de instructies van ECOCUP, door gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van ECOCUP, door een ongeval van buitenaf of door een wijziging van het Producten die niet is voorzien of waarvan ECOCUP niet op de hoogte is gesteld en die ECOCUP niet eerder heeft geaccepteerd.

De Afnemer is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de bestelde Producten en de verantwoordelijkheid van ECOCUP kan in dit verband in geen geval worden gevraagd.

In het kader van zijn relaties met professionele Klanten kan ECOCUP niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of immateriële schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel of commercieel verlies, verlies van Klanten, exploitatieverliezen, winstderving, verlies van opportuniteiten, schade aan het merkimago.

Bovendien, en steeds met betrekking tot zijn professionele Klanten, zal de eventuele aansprakelijkheid van ECOCUP, ongeacht de oorzaak en ongeacht de aard en het bedrag van het geleden verlies, beperkt zijn tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die in de betrokken bestelling is bepaald, zonder dat het bedrag hoger kan zijn dan 20.000,00 €.

In het geval dat de Klant voldoet aan het begrip consument zoals gedefinieerd in artikel 1649 bis van het Burgerlijk Wetboek, geniet de Klant de garantie van de consumptiegoederen voor elk gebrek aan overeenstemming dat kan bestaan op het moment van levering van de goederen en dat zich binnen twee jaar na levering voordoet, in overeenstemming met artikel 1649 ter van het Burgerlijk Wetboek.

Het gebrek aan conformiteit van het geleverde Producten zal worden vastgesteld aan de hand van de criteria gedefinieerd in artikel 1649 ter van het Burgerlijk Wetboek.

Overeenkomstig artikel 1649 ter, §2 van het Burgerlijk Wetboek moet de Klant, in geval van een gebrek in de conformiteit van het Producten, ECOCUP duidelijk, nauwkeurig en gedetailleerd informeren over het bestaan van dit gebrek binnen twee maanden na de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld. De Klant deelt deze informatie mee aan ECOCUP per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het is aan de Klant om alle rechtvaardigingen met betrekking tot de realiteit van de geconstateerde gebreken en/of ontbrekende Producten te verschaffen en ECOCUP alle faciliteiten te laten om hun controle uit te oefenen en deze te verhelpen.

De Klant kan van ECOCUP eisen dat het Producten wordt gerepareerd of vervangen, of dat de prijs wordt verlaagd of het contract kosteloos wordt opgezegd, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is. Deze optie zal worden uitgeoefend in overeenstemming met de voorwaarden vervat in artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek.

De klant onthoudt zich ervan om zelf in te grijpen op de gebrekkige goederen of om een derde partij te laten ingrijpen voor dit doel. Indien de Klant zelf tussenbeide komt of een derde partij heeft betrokken of indien hij ECOCUP niet schriftelijk op de hoogte brengt van het gebrek aan overeenstemming tijdens de voornoemde opzegtermijn van twee maanden, verliest de Klant zijn recht om gebruik te maken van de wettelijke garantie voor consumptiegoederen voorzien in de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek.

Voor elke garantieaanvraag moet het pakket vergezeld gaan van een kopie van de factuur en een verklarende brief met vermelding van het probleem.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERTROUWELIJKHEID

10.1. Intellectueel eigendom van de Visuals

ECOCUP elke verantwoordelijkheid af voor intellectuele/industriële eigendom op Visual die zij namens de Klant reproduceert. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om, al dan niet met of zonder indicatie, het nodig voorafgaand nieuwheidsonderzoek uit te voeren en zich ervan te vergewissen dat deze niet vergelijkbaar zijn met de reeds bestaande. In het algemeen garandeert de Klant dat hij over alle rechten beschikt om alle aan ECOCUP overgedragen elementen te gebruiken. De Klant is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de aan ECOCUP overgebrachte Visual, die niet verantwoordelijk kan worden gesteld, in het bijzonder in geval van namaak.

Bijgevolg moet elke directe en/of indirecte schade die ECOCUP lijdt als gevolg van de niet-naleving door de Klant van de intellectuele/industriële eigendomsrechten van een derde, volledig worden gedragen en hersteld door de Klant.

ECOCUP behoudt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke bestelling van gepersonaliseerde Producten met Visuals die als ongepast, onethisch of illegaal worden beschouwd, te weigeren.

10.2. Intellectuele eigendom van de Site en de inhoud ervan

De Site en de inhoud ervan zijn het exclusieve eigendom van ECOCUP of van derden van wie ECOCUP de exploitatielicentie heeft.

De merken en andere distinctieve tekens die op de Site, op de Producten of op elk door ECOCUP verstrekt document voorkomen, zijn het exclusieve eigendom van ECOCUP of van de bedrijven van haar groep. De Klant verbindt zich ertoe de inhoud van de Site en/of de voornoemde merken en andere onderscheidingstekens op geen enkele wijze te gebruiken, te reproduceren of te verspreiden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ECOCUP en, in voorkomend geval, door het initiatief te nemen om te vermelden dat zij het exclusieve eigendom zijn van ECOCUP of van haar verbonden ondernemingen.

10.3 Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid van verzonden documenten

ECOCUP blijft eigenaar van de onderzoeken, projecten, plannen, prototypes, modellen en alle documenten die aan de Klant worden verstrekt. De verkoop van de Producten houdt geen enkele overdracht van intellectuele/industriële eigendom, knowhow of technologie van welke aard ook aan de Klant in. Elk financieel voorstel, technische toepassingsonderzoek, plan, model en/of elk ander document dat ECOCUP aan de Klant verstrekt, is strikt vertrouwelijk. Ze mogen niet worden gekopieerd, geoctrooieerd, beschermd door enig ander intellectueel/industrieel eigendomsrecht, noch direct of indirect aan derden worden bekendgemaakt. ECOCUP kan ook te allen tijde de teruggave en/of vernietiging ervan eisen.

ARTIKEL 11 – HERROEPINGSRECHT EN RETOURZENDING

11.1. Herroepingsrecht

Met uitzondering van gepersonaliseerde Producten, heeft de Klant die voldoet aan de definitie van consument van het Wetboek van Economische Wetgeving het herroepingsrecht overeenkomstig de artikelen VI.47 en volgende van dat Wetboek.

De Klant heeft een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf (i) het sluiten van de overeenkomst voor de Diensten of (ii) de ontvangst van het Producten door de Klant, of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is. Deze termijn loopt vanaf de ontvangst van het laatste Producten in het geval van een bestelling voor meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd.

Indien hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, moet de Klant zijn beslissing aan ECOCUP meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring per brief (“ECOCUP BELGIQUE – 9a Rue de Wallonie, 4460 Grâce-Hollogne”) of per e-mail (“infobe@reuz.com “).

De Klant kan gebruik maken van het herroepingsformulier in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden.

De terugzending van de Producten in uitvoering door de Klant van zijn herroepingsrecht wordt door ECOCUP slechts aanvaard indien de Producten in hun geheel, in hun originele verpakking en in perfecte staat worden teruggezonden. Producten die beschadigd zijn of waarvan de verpakking beschadigd is, kunnen niet worden teruggenomen.

De Klant draagt de rechtstreekse kosten van de terugzending van de Producten.

Voor gepersonaliseerde Producten wordt de Klant geïnformeerd dat hij in dit geval geen herroepingsrecht heeft, overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek.

Hij kan echter wel verwijzen naar punt 11.2 ” Klacht en retourzending ” hieronder als hij een Producten wil retourneren.

 

11.2. Klacht en retourzending

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht, biedt ECOCUP de Klant de mogelijkheid om een Producten binnen dertig (30) dagen na ontvangst te retourneren onder de hieronder vermelde voorwaarden.

Voor elke klacht met betrekking tot de Producten wordt de Klant verzocht zich binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de Producten door de Klant te wenden tot ECOCUP op het volgende e-mailadres ” infobe@reuz.com “.

Het is aan de Klant om de realiteit van de bij ECOCUP ingediende klacht te verantwoorden en om ECOCUP de mogelijkheid te geven om de situatie te controleren en te verhelpen.

Elke terugzending moet het voorwerp uitmaken van een formele overeenkomst tussen ECOCUP en de Klant. Elk Producten dat zonder deze voorafgaande overeenkomst wordt teruggestuurd, wordt ter beschikking van de Klant gehouden en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

Wanneer ECOCUP de terugzending van Producten aanvaardt, worden deze enkel in aanmerking genomen indien ze in goede staat zijn, zonder dat ze gebruikt werden en nadat ECOCUP de reden van de terugzending heeft gecontroleerd en aanvaard. De kosten en risico’s zijn altijd voor rekening van de Klant.

Na de kwalitatieve en kwantitatieve controle van de geretourneerde Producten zal elke aanvaarde retourzending, naar keuze van ECOCUP, leiden tot een kosteloze vervanging van de Producten of tot het opstellen van een terugbetaling en een gedeeltelijke of volledige creditnota ten voordele van de Klant.

Na deze termijn van dertig (30) dagen wordt de Klant automatisch geacht de geleverde Producten in hun huidige staat te hebben aanvaard en ECOCUP behoudt zich het recht voor om elke klacht te weigeren, met uitzondering van de wettelijke garantie die de consument geniet overeenkomstig artikel 9 ” Aansprakelijkheid en wettelijke waarborgen” van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

De Klant kan ECOCUP niet verplichten om de met de Klant gesloten overeenkomst uit te voeren in geval van overmacht en

ECOCUP kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-, laattijdige of gedeeltelijke uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht.

Als overmacht of toevallige gebeurtenissen worden beschouwd gebeurtenissen die buiten de macht van de partijen liggen, die zij redelijkerwijs niet konden voorzien en die zij redelijkerwijs niet konden vermijden of overwinnen, voor zover het voorvallen ervan hen onmogelijk maakt hun verplichtingen na te komen.

In het bijzonder worden de volgende zaken behandeld als gevallen van overmacht of toevallige omstandigheden, waardoor ECOCUP van zijn verplichtingen wordt ontheven: stakingen door alle of een deel van het personeel van ECOCUP of haar gebruikelijke vervoerders, brand, overstroming, oorlog, productieonderbrekingen ten gevolge van toevallige storingen, het niet kunnen voorzien van grondstoffen, epidemieën, wegversperringen, stakingen of onderbreking van de water- of elektriciteitsvoorziening, of onderbreking van de voorziening om een reden die niet aan ECOCUP kan worden toegeschreven, alsook elke andere oorzaak van onderbreking van de voorziening die aan de leveranciers van ECOCUP kan worden toegeschreven.

In dat geval stelt ECOCUP de Klant schriftelijk op de hoogte van het intreden van deze overmacht, met name per e-mail, waarbij het contract tussen ECOCUP en de Klant automatisch en zonder schadevergoeding wordt opgeschort vanaf de datum van het optreden van het evenement.

Indien de gebeurtenis die de levering of de dienstverlening verhindert meer dan dertig dagen na de datum van de gebeurtenis duurt, kan het verkoopcontract tussen ECOCUP en de Klant worden opgezegd door de meest gerede partij, zonder dat een van beide partijen recht heeft op schadevergoeding. Deze opzegging wordt van kracht op de datum van de eerste indiening van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin de genoemde koopovereenkomst wordt opgezegd.

ARTIKEL 13 – BEMIDDELING EN TOEWIJZING VAN RECHTSBEVOEGDHEID

In overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van economisch recht, kan de Klant, in overeenstemming met het begrip consument zoals gedefinieerd in de Code, contact opnemen met de “Bemiddelingsdienst voor consumenten”, die een neutrale en gratis dienst aanbiedt.

Contactgegevens van de Consumentenbemiddelingsdienst:

– Noordpoort II, Koning Albert IIlaan 8, 1000 Brussel

– Tel: + 32 (0)2 702 52 20

– Fax: +32 (0)2 808 71 29

– E-mail: contact@mediationconsommateur.be

– Website: http://mediationconsommateur.be

Er zij aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt voorgesteld om geschillen op te lossen door een beroep op de rechter te vermijden.

Deze Algemene Voorwaarden, alsook alle bijzondere verkoopsvoorwaarden tussen de partijen, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. In geval van verschillen tussen de versies of interpretatieproblemen is de Franse versie van de Algemene Voorwaarden doorslaggevend.

Alle geschillen die tussen de partijen ontstaan en die geen aanleiding kunnen geven tot een minnelijke schikking, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik.

ARTIKEL 14 – AUTONOMIE VAN DE BEPALINGEN

De eventuele onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) doet op geen enkele wijze afbreuk aan de wettigheid en geldigheid van de andere artikelen, leden of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, noch aan de rest van dat artikel, lid of bepaling.

In een dergelijk geval vervangen de partijen het onwettige of ongeldige artikel, lid of bepaling, of een deel daarvan, door een wettig en geldig artikel, lid of bepaling die, voor zover mogelijk, dezelfde juridische en/of economische gevolgen heeft als die welke aanvankelijk door de partijen bij het sluiten van het contract werden genoemd.

ARTIKEL 15 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

ECOCUP verbindt zich ertoe alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te leven, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (het ” algemene verordening gegevensbescherming “).

ECOCUP nodigt de Klant uit het tabblad “Privacy” te raadplegen, dat beschikbaar is op de Site, om alle informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te verkrijgen.