Privacybeleid

ECOCUP BELGIQUE, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 20.000 euro met maatschappelijke zetel te 9a Rue de Wallonie, 4460 Grâce-Hollogne, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0552 729 358

 

“ECOCUP” 

Versie van 10/05/2021

Dit privacybeleid (hierna het “Privacybeleid”) is van toepassing op de website van ECOCUP: “www.reuz.com” (hierna de “Site”).

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe ECOCUP de persoonsgegevens van haar klanten (hierna de “Gebruiker(s)”) die via de Site zijn verzameld, verzamelt, gebruikt en bewaart.

ARTIKEL 1 – GEBRUIK VAN COOKIES

 

De Site ECOCUP gebruikt cookies telkens wanneer de Gebruiker toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site om een Gebruiker te onderscheiden van andere Gebruikers.

 • WAT IS EEN KOEKJE?

Cookies bestaan uit kleine informatiebestanden die naar de browser van de Gebruiker worden gezonden en worden opgeslagen op de terminal van de Gebruiker, met name computer, mobiele telefoon. Deze bestanden (hierna “Cookies” genoemd) bevatten informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker, de datum en het tijdstip van toegang.

Cookies stellen ECOCUP in staat de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren en brengen geen gevaar voor beschadiging van de terminal van de Gebruiker met zich mee.

Om de ervaring van de Gebruiker op de Site te optimaliseren en hem in staat te stellen te profiteren van bepaalde gepersonaliseerde functies, raadt ECOCUP aan dat de computer, tablet, mobiele telefoon en/of enige andere terminal van de Gebruiker geconfigureerd wordt om Cookies te aanvaarden.

 • WELKE SOORTEN COOKIES WORDEN DOOR ECOCUP OP HAAR SITE GEBRUIKT?

Essentiële Cookies:

Dit zijn allemaal Cookies die onontbeerlijk en noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site. Cookies stellen Gebruikers met name in staat om toegang te krijgen tot de Site, in te loggen op hun account en de functionaliteiten van de Site te gebruiken.

Deze Cookies verzamelen geen informatie over de Gebruiker.

Functionele Cookies:

Deze Cookies stellen Gebruikers in staat hun ervaring op de Site te verbeteren en toegang te krijgen tot een personalisatie van hun navigatie. Dit zijn allemaal Cookies die de door de Gebruiker gemaakte keuzes onthouden en die het met name mogelijk maken de door de Gebruiker gemaakte creaties en de aan het winkelmandje toegevoegde producten in het geheugen te bewaren, zodat de Gebruiker, wanneer hij de Site verlaat en opnieuw verbinding maakt, zijn bestelling kan hervatten zonder deze informatie te verliezen.

Alle informatie die door de functionele Cookies wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt om de werking van de Site te verbeteren.

Het deactiveren ervan kan een storing in het gebruik van de Site tot gevolg hebben.

Cookies voor tracking en analyse:

Ze bestaan uit verschillende instrumenten die het gebruik van de Site analyseren om het gedrag van Gebruikers beter te begrijpen en hun ervaring te verbeteren.

Door deze uit te schakelen, kan het gebruik van de Site beperkt worden.

Targeting Cookies:

Deze Cookies tonen reclamebanners die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Zij maken het mogelijk de doelgerichtheid van deze reclamecampagnes te herdefiniëren om inhoud weer te geven die voor elke Gebruiker relevanter is.

Door deze uit te schakelen, kan de navigatie op de Site worden bemoeilijkt.

 • WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS?

De Gebruiker heeft het recht om via Cookies meegedeelde persoonsgegevens in te zien, in te trekken en te wijzigen (meer informatie op de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit: ” https://www.autoriteprotectiondonnees.be “). De Gebruiker kan ook Cookies blokkeren door de instelling op zijn browser te activeren die hem in staat stelt alle of sommige Cookies te weigeren.

Indien de Gebruiker weigert Cookies op zijn of haar terminal te aanvaarden, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat zijn of haar browsen op de Site beperkt kan zijn.

In voorkomend geval wijst ECOCUP alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verbonden zijn aan de werking van de Site en van de diensten die eventueel door ECOCUP worden aangeboden en die het gevolg zijn :

(i) de weigering van Cookies door de Gebruiker, en/of

(ii) de onmogelijkheid voor ECOCUP om de voor hun werking noodzakelijke Cookies te registreren of te raadplegen ten gevolge van de weigering van de Gebruiker om Cookies te accepteren.

ARTIKEL 2 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer een Gebruiker van ECOCUP de Site bezoekt of gebruikt, met name om bestellingen voor te bereiden en te plaatsen, verzamelt ECOCUP persoonsgegevens over hem/haar.

A – WAT ZIJN DEZE GEGEVENS?

 

De gegevens die ECOCUP verzamelt, worden in wezen beschouwd als persoonsgegevens in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (de “AVG”).

Het gaat om alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam of een online-identificatiecode.


B – HOE WORDEN DEZE GEGEVENS VERZAMELD?

 

 • Wanneer een Gebruiker de Site raadpleegt en gebruikt

Wanneer een Gebruiker op de Site navigeert, verzamelt ECOCUP automatisch informatie over zijn IP-adres, zijn verbindingsidentifiers, zijn datum van verbinding.

Deze gegevens worden op twee belangrijke manieren verzameld:

 • Via ” Cookies ” bestanden

Cookies bevatten informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker, de datum en het tijdstip van toegang.

 • Via logbestanden

Dit zijn bestanden waarin de geschiedenis en de gebeurtenissen op de Site chronologisch worden bijgehouden. Deze bestanden bevatten informatie over Gebruikers, zoals IP-adres, tijd en datum van de verbinding, type browser, duur van de verbinding.

 • Wanneer een Gebruiker toegang heeft tot een bepaalde dienst van de Site

Wanneer een Gebruiker toegang heeft tot een bepaalde dienst op de Site, bijvoorbeeld bij het voorbereiden of plaatsen van een bestelling op de Site, kan de Gebruiker gevraagd worden vrijwillig bijkomende persoonsgegevens aan ECOCUP over te maken.

In dat geval verzamelt ECOCUP alle persoonsgegevens die vrijwillig door de Gebruiker zijn verstrekt, met name zijn naam, factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummer.

C – WAAROM VERWERKT ECOCUP DEZE GEGEVENS?

 

 • Hoofdzakelijk om de navigatie van de Site mogelijk te maken

De gegevens die door ECOCUP worden verzameld tijdens het surfen van de Gebruiker op de Site, stellen ECOCUP in staat om de goede werking van de Site te garanderen, maar ook om de nodige verbeteringen aan te brengen.

ECOCUP verwerkt deze gegevens ook om de veiligheid van de Site mogelijk te maken door het opsporen van potentiële risico’s en fraude.

 • Om de orders uit te voeren

ECOCUP kan de verzamelde gegevens verwerken voor de uitvoering van elke bestelling die door de Gebruiker via de Site wordt geplaatst, alsook om met de Gebruiker te communiceren en te antwoorden op elke aanvraag die via de Site wordt gedaan.

De verzamelde gegevens stellen ECOCUP in staat haar contractuele relaties met de Gebruiker te beheren.

 • Om de door ECOCUP geleverde producten en diensten te promoten

ECOCUP mag de verzamelde gegevens verwerken met het oog op de promotie van de producten en diensten van ECOCUP via direct marketing.

De Gebruiker heeft ermee ingestemd of er uitdrukkelijk mee ingestemd dat ECOCUP de hem toevertrouwde gegevens gebruikt voor promotionele en direct marketing doeleinden.

De Gebruiker kan zijn of haar toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar “dpo@proplast-group.com”.

 

 • Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen van ECOCUP.


D – BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard voor een periode die in overeenstemming is met de wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Zij worden bewaard totdat het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is bereikt of totdat de Gebruiker ECOCUP verzoekt de verwerkte gegevens te wissen of, in ieder geval, tot 3 jaar na het laatste contact met de Gebruiker.


E – ONTVANGER EN LOCATIE VAN GEGEVENS

De door ECOCUP verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de maatschappijen van haar groep en aan elke leverancier, externe dienstverlener, consulent alsook aan elke derde partij wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar opdracht, waarmee de Gebruiker uitdrukkelijk instemt.

Zij worden doorgegeven aan de belastingautoriteiten. Zij zouden kunnen worden toegezonden aan de raad van het ECOCUP, aan een deurwaarder of aan een vertegenwoordiger van de Staat in geval van gerechtelijke invordering.

De gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers die zich binnen de EU bevinden. Ze worden niet doorgegeven aan een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, tenzij voor de verwerking van de bestelling informatie moet worden gedeeld met dienstverleners, leveranciers of distributeurs in andere landen dan EU-lidstaten. In dat geval zal ECOCUP ervoor zorgen dat voor deze overdracht passende waarborgen worden ingebouwd.


F – WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER?

Informatie 

Aan dit recht wordt voldaan door middel van dit document. Indien onder de verwerkte gegevens ook de gegevens van het personeel van de Gebruiker vallen, is de Gebruiker verplicht hem/haar op dit document te wijzen.

Toegang en rectificatie

De Gebruiker heeft het recht van toegang tot zijn gegevens en het recht om deze zo nodig te laten corrigeren.

Oppositie

De Gebruiker kan op grond van zijn rechtmatige belangen bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens door ECOCUP.

Intrekken van toestemming

Indien de gegevens met toestemming van de Gebruiker worden verwerkt, kan de Gebruiker zijn toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen aan ” dpo@proplast-group.com”, zonder evenwel de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen in twijfel te trekken.

Verwijdering

De Gebruiker kan de verwijdering van zijn gegevens of de beperking van de verwerking ervan verkrijgen onder de voorwaarden van de artikelen 17 en 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Draagbaarheid

De verstrekte gegevens kunnen in elektronische vorm aan de Gebruiker worden meegedeeld of aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven.

G – AANSPREEKPUNT

De verantwoordelijke voor de verwerking (ECOCUP) en zijn functionaris voor gegevensbescherming (dpo@proplast-group.com), indien aanwezig, staan ter beschikking van de Gebruiker voor elke vraag en, mits bewijs van identiteit, voor elk verzoek met betrekking tot de hierboven uiteengezette rechten.

Indien de Gebruiker meer informatie wenst, of indien hij een klacht wenst in te dienen, kan hij contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Tel: +32 (0)2 274 48 00; Fax: +32 (0)2 274 48 35 ; Mail : contact@apd-gba.be ; site : https://www.autoriteprotectiondonnees.be).